Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)

 

Χρήσιμα Έντυπα (Ενδεικτικά)
  1. Πράξη Ορισμού Προτεραιοτήτων και Σχεδίων Δράσης
  2. Πράξη Παραπομπής στο ΚΕΔΑΣΥ
  3. Πρωτόκολλο Ενεργειών
  4. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
  5. Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Επικοινωνίας
  6. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.)
  7. Ατομικός Φάκελος Μαθητή (ΑΦΜ)
  8. Κώδικας Διοικητικής Λειτουργίας (Συλλογικά Όργανα)