Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι το Κ.Ε.Σ.Υ.;

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εποπτεύεται διοικητικά από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων συντονίζεται από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).
 

2. Ποια είναι η αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ;

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου (Ν. 4547/2018, άρθ. 7, παρ. 1).

3. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ;

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς

 • της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
 • της διενέργειας αξιολογήσεων,
 • του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
 • της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Εργαστηριακών Κέντρων,
 • της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και
 • της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου (Ν. 4547/2018, άρθ. 7, παρ. 1).

4. Τι ειδικότητες/θέσεις προβλέπονται για το Κ.Ε.Σ.Υ Δράμας;

Για το Κ.Ε.Σ.Υ Δράμας προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσχολικής ΕΑΕ.
 • Δύο (2) θέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής ΕΑΕ.
 • Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας (Φιλολόγων ΕΑΕ).
 • Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών.
 • Δύο (2) θέσεις Ψυχολόγων.
 • Μία (1) θέση Λογοθεραπευτή.
 • Μία (1) θέση Διοικητικού Προσωπικού.

5. Με ποια διαδικασία μπορεί να προταθεί ένας μαθητής ή μία μαθήτρια για ατομική αξιολόγηση στο Κ.Ε.Σ.Υ;

Ένας μαθητής ή μία μαθήτρια μπορεί να προταθεί στο Κ.Ε.Σ.Υ είτε με αίτηση του ίδιου του γονέα – κηδεμόνα είτε με εισήγηση του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγγραφη αίτηση του γονέα - κηδεμόνα προς το Κ.Ε.Σ.Υ..

6. Ποιες είναι οι προκαταρκτικές ενέργειες της παραπομπής ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας στο Κ.Ε.Σ.Υ;

Αρχικά απαιτείται η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου σύμφωνα με το πρωτόκολλο προτεινόμενων ενεργειών. Σε περίπτωση που προκύπτουν ενδείξεις σοβαρών και επίμονων δυσκολιών μάθησης ή άλλων δυσκολιών ψυχοκοινωνικού τύπου προωθείται η αξιολόγηση του μαθητή / μαθήτριας, μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ.

7. Σε ποιες περιπτώσεις απευθύνομαι στο Κ.Ε.Σ.Υ;

Στο Κ.Ε.Σ.Υ. απευθύνονται τόσο γονείς όσο και σχολικές μονάδες, προκειμένου να γίνει διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών (άρθρο 3, παρ.1 του ν. 4547/2018), με στόχο τον εντοπισμό πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών/τριών για την έγκαιρη αξιολόγησή τους και παρέμβαση, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών δομικών φραγμών στη μάθηση εντός της σχολικής κοινότητας (άρθρο 3, παρ.2 του ν. 4547/2018). Προβλέπεται επίσης η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο (άρθρο 3, παρ.1στ του ν. 4547/2018).

8. Ποια διαδικασία ακολουθείται για την αξιολόγηση ενός μαθητή / μιας μαθήτριας και σε πόσες συναντήσεις ολοκληρώνεται η διαδικασία;

 • Μετά την αίτηση γονέα – κηδεμόνα πραγματοποιείται ένα ραντεβού με τον/την Κοινωνικό Λειτουργό του Κ.Ε.Σ.Υ. και τους γονείς του μαθητή. Σε αυτή τη συνάντηση γίνεται ενημέρωση για το έργο και τους στόχους του Κ.Ε.Σ.Υ., ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία με σκοπό: α) να καταρτιστεί το κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του/της μαθητή/μαθήτριας (το οποίο καταχωρίζεται στον ατομικό του φάκελο) και β) να σχεδιαστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.  Επιπρόσθετες πληροφορίες, αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να ζητηθούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου φοίτησης του/της μαθητή/μαθήτριας.
 • Έπειτα ακολουθεί το ραντεβού του/της μαθητή/μαθήτριας με τον/τη Ψυχολόγο του Κ.Ε.Σ.Υ. όπου ο Ψυχολόγος αξιοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και μέσα όπως παρατήρηση, συνέντευξη με τον/την μαθητή/τρια και την οικογένεια διαμορφώνει μία ολοκληρωμένη εκτίμηση των αναγκών χρησιμοποιώντας κατάλληλα ψυχοτεχνικά μέσα. 
 • Τέλος, πραγματοποιείται το ραντεβού του/της μαθητή/μαθήτριας με τον/την Εκπαιδευτικό του Κ.Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη διενέργεια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο, καθώς και την ανίχνευση πιθανών φραγμών στη μάθηση που ανακύπτουν στη σχολική κοινότητα για το σύνολο των μαθητών.

10. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί ο γονέας με τη γνωμάτευση τι μπορεί να κάνει;

Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο μαθητή/τρια ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) στην Κομοτηνή (ΦΕΚ 5614/2018, άρθ. 4, παράγ. 7).

9. Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω τη αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση της Υπηρεσίας;

Όλες οι δραστηριότητες του Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Η αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση χορηγείται αποκλειστικά για σχολική χρήση.

11. Για πόσο διάστημα ισχύει η γνωμάτευση και πότε συστήνεται επαναξιολόγηση;

 • Η γνωμάτευση που εκδίδεται από το ΚΕΣΥ μπορεί να έχει μόνιμη ισχύ, όταν αυτή αφορά μαθητές που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Όταν επίκειται αλλαγή σχολικής βαθμίδας συστήνεται επαναξιολόγηση ώστε να προταθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Σε κάποιες περιπτώσεις (όταν προκύπτουν νέα δεδομένα που πρέπει να αξιολογηθούν), υπάρχει δυνατότητα επαναξιολόγησης και χωρίς να επίκειται αλλαγή σχολικής βαθμίδας.

12. Πώς μπορώ να προετοιμάσω το παιδί μου πριν την αξιολόγηση στο Κ.Ε.Σ.Υ;

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σημαντική η ενημέρωση του παιδιού για την διαδικασία αξιολόγησης, πριν επισκεφθείτε το ΚΕΣΥ, καθώς αυτή συνδέεται με την καλύτερη συνεργασία του παιδιού και μείωση της επιφυλακτικότητάς του.

Είναι σημαντικό να εξηγηθεί στο παιδί ότι αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στη βοήθεια του ιδίου και της οικογένειας σε σχέση με τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει με το σχολικό πλαίσιο.

Η αξιολόγηση συνήθως είναι χρονοβόρα οπότε το παιδί θα πρέπει να είναι ξεκούραστο και προετοιμασμένο για το τι θα ακολουθήσει. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να γνωρίζει ότι θα συναντηθεί τουλάχιστον με δύο άτομα (ψυχολόγο, εκπαιδευτικό) με τα οποίους θα μιλήσει, θα γράψει, θα ζωγραφίσει και θα ανταποκριθεί σε ψυχομετρική διαδικασία με σκοπό να βοηθηθεί και να μαθαίνει καλύτερα, ευκολότερα και πιο ευχάριστα.

Η διαδικασία της αξιολόγησης διαρκεί συνήθως 2 ώρες (την ημέρα) και ολοκληρώνεται σε δύο διαφορετικές ημέρες.

Η όποια έκφραση επιφυλακτικότητας, αποριών, προβληματισμών ή άρνησης από την πλευρά του παιδιού μπορεί να αποτελέσει καλή αφορμή για συζήτηση και διευκρινίσεις.

Τέλος, βοηθήστε το παιδί να αφομοιώσει ότι η διαδικασία αξιολόγησης δεν έχει σχέση με σχολική εξέταση αλλά γίνεται με σκοπό να το βοηθήσει να αναδείξει και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητές του στο σχολείο, έτσι ώστε να παραμερίσει το όποιο αίσθημα άγχους για την αξιολόγηση.

13. Υπάρχουν απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω ως γονέας - κηδεμόνας;

Κατά τη διαδικασία προσέλευσης των γονέων / κηδεμόνων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης του μαθητή/τριας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικών όπως:

 • Βιβλιάριο εμβολίων μαθητή /μαθήτριας.
 • Ιατρικά αποτελέσματα από οφθαλμολογικό και ακουολογικό έλεγχο.
 • Άλλες γνωματεύσεις - αξιολογήσεις που πιθανώς υπάρχουν από άλλους φορείς (π.χ. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα).
 • Διαζευκτήριο και Επιμέλεια τέκνων (εφόσον υπάρχουν).

Με την προσκόμιση των ανωτέρω, πραγματοποιείται συμπλήρωση αίτησης του γονέα / κηδεμόνα για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

14. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης της γνωμάτευσης;

Τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας που συμμετείχαν στην αξιολόγηση του μαθητή/τριας συνεδριάζουν για να συντάξουν την έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3699/2008. Κατά τη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας κάθε μέλος, μετά από σχετική ανταλλαγή απόψεων καταθέτει γραπτά τα δεδομένα των παρατηρήσεων και των αξιολογήσεων καθώς και την εισήγησή του για τους άξονες του Ειδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης και οποιαδήποτε διαπίστωση ή εκτίμηση που μπορεί να συμβάλλει στην πλήρη αξιολόγηση και υποστήριξη του μαθητή/τριας. Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης - γνωμάτευσης η οποία, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ., υπογράφεται από όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη διαδικασία αξιολόγησης και σφραγίζεται αφού υπογραφεί και από τον/την ίδιο/α. Η έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευσης χορηγείται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθήτριας σε ειδική συνεδρίαση, όπου παρέχεται και προφορική ενημέρωση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον κρίνεται από τον ίδιο απαραίτητο. Επισημαίνεται ότι ο φάκελος του μαθητή είναι αυστηρά απόρρητος και εμπίπτει στις διατάξεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

15. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στη γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζονται από το Σχολείο και τις επιτροπές εξετάσεων;

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης - γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Ν. 4547/2018, άρθ. 51, παρ. 6).

16. Ποιες δομές εκπαίδευσης προβλέπονται για την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία;

Κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία δικαιούται να φοιτά σε σχολείο με ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, ανάλογα με τις δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού…

 • Φοίτηση στη συνηθισμένη τάξη με ελάχιστες διευθετήσεις από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
 • Φοίτηση στη συνηθισμένη τάξη με Παράλληλη Στήριξη από δεύτερο εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής.
 • Φοίτηση σε συνηθισμένο σχολείο με Τμήμα Ένταξης.
 • Φοίτηση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).
 • Κατ’ οίκον διδασκαλία.
 • Υποστήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή, ανεξάρτητα από το σχολείο φοίτησης και σύμφωνα με τις ανάγκες του/της μαθητή/μαθήτριας.

Αρμόδια υπηρεσία για την πρόταση της κατάλληλης εκπαιδευτικής δομής και υποστήριξης του κάθε μαθητή είναι το Κ.Ε.Σ.Υ.. Ειδικότερα, για την έγκριση της κατ’ οίκον διδασκαλίας και του Σχολικού Νοσηλευτή απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

17. Ποιες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λειτουργούν στη Δράμα;

 • Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση λειτουργούν 1 Ειδικό Νηπιαγωγείο, και 1 Ειδικό Δημοτικό με έδρα τη Δράμα.
 • Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση λειτουργούν 1 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) και 1 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) με έδρα τη Δράμα.
 • Στα Σχολεία αυτά προσλαμβάνεται Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές κλπ) ειδικά για τις ανάγκες των μαθητών τους.

Η μετακίνηση των παιδιών, από και προς το σχολείο, γίνεται δωρεάν.

18. Τι είναι Τμήμα Ένταξης;

Το τμήμα ένταξης είναι μια δομή ειδικής αγωγής που λειτουργεί εντός του γενικού σχολείου και δέχεται μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των τάξεων. Λειτουργεί παράλληλα με το γενικό σχολείο σε ξεχωριστή αίθουσα όπου υπάρχει εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και υποστηρίζει τους μαθητές. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το τμήμα ένταξης συγκροτείται από φιλόλογο ειδικής αγωγής, μαθηματικό και φυσικό ειδικής αγωγής. Οι μαθητές δύναται να φοιτούν μέχρι και 15 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ υπάρχει και η περίπτωση διευρυμένου ωραρίου όταν το απαιτούν οι ανάγκες των μαθητών. Στο τμήμα ένταξης εφαρμόζεται κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που προτείνεται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. για τους μαθητές. Τμήματα ένταξης προβλέπονται για όλους τους τύπους των σχολείων.

19. Τι είναι Παράλληλη Στήριξη;

Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης είναι μια μορφή υποστήριξης μαθητών με ορισμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως : μαθητές με ήπια Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) ή αισθητηριακές αναπηρίες (όρασης – ακοής). Ο μαθητής εκπαιδεύεται εντός του πλαισίου της γενικής τάξης όπου στηρίζεται από έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας. Στόχος της είναι ο μαθητής σταδιακά να αυτονομηθεί ως παρουσία στην τυπική σχολική τάξη, ώστε να μην απαιτείται διαρκής υποστήριξη.

20. Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκπαίδευση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και αναπηρία;

Το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας, μαζί με πολλά ομώνυμα Υπουργεία άλλων χωρών, προωθεί την πολιτική της συνεκπαίδευσης όλων των μαθητών σε ένα σχολείο (Διακήρυξη της Σαλαμάγκα, 1994). Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η πλειονότητα των μαθητών με  Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και αναπηρία μπορεί να φοιτήσει στο συνηθισμένο σχολείο της γειτονιάς εάν προβλέπονται προσαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα και σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και αναπηρία που αδυνατεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του συνηθισμένου σχολείου, παρά τις αναφερόμενες προβλέψεις, δύναται να φοιτά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

21. Τι προβλέπεται όταν ο γονέας διαφωνεί με την εισήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ. για φοίτηση του παιδιού σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ);

 • Το Κ.Ε.Σ.Υ. είναι το αρμόδιο για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο (Ν. 4547/2018/άρθ. 7, παρ. 2 α, εδαφ. ααα).
 • Επιπλέον, όλες οι προτάσεις και εισηγήσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην κατάλληλη υποστήριξη του μαθητή, του σχολείου και της οικογένειας.
 • Ο γονέας – κηδεμόνας, ως κύριος προστάτης και υποστηρικτής των δικαιωμάτων του παιδιού του έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την εισήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ. για φοίτηση σε ΣΜΕΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να εγγράψει το παιδί στο συνηθισμένο σχολείο της γειτονιάς του. Ωστόσο, ο γονέας είναι ανάγκη να γνωρίζει ότι το παιδί δε θα δικαιούται επιπλέον υποστήριξη από τις προβλέψεις της ειδικής εκπαίδευσης και ότι θα αντιμετωπίσει πιθανότατα αυξημένες δυσκολίες εξαιτίας των υψηλότερων απαιτήσεων του προγράμματος της γενικής εκπαίδευσης.
 • Επιπρόσθετα δύναται να προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ).

22. Σε ποιες ηλικίες μαθητών – μαθητριών έχει αρμοδιότητα αξιολόγησης το Κ.Ε.Σ.Υ.;

Στο πλαίσιο των ατομικών αξιολογήσεων, το Κ.Ε.Σ.Υ. δύναται να αξιολογεί μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί από Κ.Ε.Σ.Υ.  ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Σ.Υ. για την έκδοση αξιολογήσεων – γνωματεύσεων που αφορούν φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους.

23. Τι είναι τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ);

 • Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια περιλαμβάνονται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα οποία υπάγονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ύστερα από σχετική εισήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ. και η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) έτη σύμφωνα με το Ν. 3699/2008 άρθρο 8, αρ.1, παρ γ (αα). Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια εντάσσονται επίσης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), όπου εγγράφονται απόφοιτοι του επαγγελματικού γυμνασίου και των ειδικών και γενικών γυμνασίων και λυκείων. Στα λύκεια αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) έτη όπως προβλέπει ο Ν. 3699/2008 άρθρο 8, αρ.1, παρ γ (ββ).
 • Οι ανωτέρω σχολικές μονάδες απευθύνονται σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης λόγω αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών που παρεμποδίζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης (Ν. 3699/2008 άρθρο 2, παρ 3).
 • Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν. 3699/2008 άρθρο 8, αρ 7) και τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια είναι ισότιμα με τα επαγγελματικά λύκεια παρέχοντας ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους (Ν. 3699/2008 άρθρο 8, αρ 8).
 • Συγκεκριμένα οι τομείς εκπαίδευσης που προσφέρονται από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο της Δράμας όπου οι μαθητές μπορούν να λάβουν κατάρτιση και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους είναι οι εξής:
  • Τομέας Πληροφορικής
  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
  • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
  • Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
  • Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (Αισθητική τέχνη)

24. Τι είναι τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ;

Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) ανήκουν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα οποία η φοίτηση διαρκεί από πέντε (5) έως οκτώ (8) χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση των διαγνωστικών υπηρεσιών, καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρώτη εγγραφή στα ΕΕΕΕΚ πραγματοποιείται μέχρι το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας (Ν. 3699/2008 άρθρο 8, αρ 1, παρ γ (δδ). Στα ΕΕΕΕΚ φοιτούν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες που προβλέπονται από τον  Ν. 3699/2008 άρθρο 2, παρ 3, όπως αναφέρθηκε και για τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Ειδικότερα στο ΕΕΕΕΚ Δράμας παρακολουθούν το πρόγραμμα απόφοιτοι                  τουλάχιστον ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου για 5-8 χρόνια, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος είναι η εκμάθηση τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσα από την παρακολούθηση των εργαστηρίων Κηπουρικής-Ανθοκομίας και Κηροπλαστικής. Ακόμη διδάσκονται τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Καλλιτεχνικών, της Μουσικής, της Γυμναστικής και της Κοινωνικής και Επαγγελματικής αγωγής.    

25. Τι είναι Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό;

Η πολιτεία μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Σύμφωνα με το άρθρο 8, κεφ. Β’ του Ν. 3699/2008 ως Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ορίζονται:

 • Τα Νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των Νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας τους και
 • Τα Δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία λειτουργούν με μία προκαταρκτική τάξη και με τις τάξεις Α’, Β’, Γ’,Δ’, Ε’, Στ’. Παράταση της φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας των μαθητών, μετά από εισήγηση του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ.

26. Πώς προβλέπεται να υποστηρίζεται το συνολικό έργο των σχολικών μονάδων;

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕΚΕΣ και τις ΕΔΕΑΥ προβαίνουν στην/στον…

 • υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, της πρόληψης της σχολικής διαρροής και της δημιουργίας μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών,
 • υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα,
 • εντοπισμό δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας,
 • υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας,
 • ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. με την οικογένεια και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής (Ν. 4547/άρθ. 7/παρ. 2, εδ. γ).

27. Τα ΚΕΣΥ υποστηρίζουν και με άλλους τρόπους τις σχολικές μονάδες;

 • Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και με άλλες παρεμβάσεις.
 • Οι σχετικές παρεμβάσεις υποστήριξης δύνανται να αφορούν ζητήματα:
  • α) ενημέρωσης επί συγκεκριμένων θεμάτων, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών,
  • β) πρόληψης, μετά τη διαπίστωση ενδείξεων απαρχής καταστάσεων που χρήζουν παρέμβασης και επανόρθωσης, εφόσον υπάρχουν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη σχολική κοινότητα που χρήζουν αντιμετώπισης (ΦΕΚ. 5614/2018/άρθ. 3, παρ. 8).

28. Τι προβλέπεται για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου;

Σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου προβλέπεται η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στις οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (Ν. 4547/άρθ. 7/παρ. 2, εδ. ε).

29. Τι προβλέπεται για τη διερεύνηση των αναγκών των μαθητών;

 • Για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών τα Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρθρου 10 του ν. 4547/2018, τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και τις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προγραμματίζουν και διεξάγουν δράσεις διερεύνησης των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της περιφέρειάς τους. Σκοπός αυτών των δράσεων είναι ο εντοπισμός:
  • α) πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στους/στις μαθητές/τριες, έγκαιρη αξιολόγησή τους και παρέμβαση και
  • β) ο εντοπισμός πιθανών δομικών φραγμών στη μάθηση εντός της σχολικής κοινότητας για όλους τους/τις μαθητές/τριες.
 • Κατά τη διαδικασία διερεύνησης αναγκών, οι μαθητές/τριες για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες δυσκολίες ψυχοκοινωνικού τύπου καταγράφονται και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων αξιολογούνται περαιτέρω από τα Κ.Ε.Σ.Υ., αν κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης (ΦΕΚ. 5614/2018/άρθ. 3, παρ. 2 & 3).

30. Για ποιους μαθητές προβλέπεται η κατ’ οίκον διδασκαλία και με ποια διαδικασία;

Όταν κρίνεται αναγκαία η διδασκαλία στο σπίτι (για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας), τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλεκπαίδευσης (Ν. 3699/2008/άρθ. 6, παρ. 4, εδ. γ). Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ..

31. Μπορεί ένα παιδί με αναπηρία να εγγραφεί σε δημοτικό παιδικό σταθμό;

Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 του κανονισμού, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. 

32. Τι σημαίνει Ε.Δ.Ε.Α.Υ.; Ποια μέλη αποτελούν την επιτροπή και ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους;

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τεύχος Α΄) πρόκειται για Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. είναι το αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας.

Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους: α) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος επιτελεί ρόλο συντονιστή και αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του στη διεύθυνση της μονάδας, β) έναν (1) εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετεί στη σχολική μονάδα ή στο Κέντρο Υποστήριξης του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), γ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23, που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ., δ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ., ε) τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  ασκούν τις εξής αρμοδιότητες: α) διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές και προτείνουν την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ. των μαθητών για τους οποίους, ύστερα από την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης - γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11. Για την παραπομπή των μαθητών απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων και αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και να εκτίθενται τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, β) υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και εναλλακτικών μορφών μάθησης, γ) διαμορφώνουν προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή τα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, και οργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς, δ) εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του μαθητή, ε) εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και οι καταστάσεις κρίσης, στ) συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7, και, ιδίως, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, ζ) συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών και συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης.

Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω: α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με μέλη του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ., β) έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία με το Διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του οικείου Σ.Δ.Ε.Υ. 

33. Τι είναι το Ε.Π.Ε.;

Είναι ένα Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης το οποίο συντάσσεται από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Κ.Ε.Σ.Υ. που συμμετείχαν στην διαδικασία της αξιολόγησης μαθητή και περιλαμβάνει βασικούς άξονες για την στήριξη του μαθητή. Κατά περίπτωση στους άξονες του Ε.Π.Ε. μπορεί να περιλαμβάνονται κατευθύνσεις για τις αναγκαίες εργονομικές διευθευτήσεις ή παρεμβάσεις, με στόχο την πληρέστερη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση (ΦΕΚ 5614/τ. Β΄/13-12-2018). Οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών. Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνίσταται για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ.

34. Τι προβλέπεται για τους μαθητές με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και τη δεύτερη ξένη γλώσσα;

«Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης». (Ν. 4452/2017/άρθ. 11/εδαφ. 3.Α)

35. Τι προβλέπεται νομικά για τους μαθητές με ΕΕΑ που θέλουν να καταταχθούν σε στρατιωτικές σχολές και σώματα ασφαλείας;

Για την κρίση σωματικής ικανότητας (Ι) οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε κατηγορίες από Ι2 έως Ι5 έπειτα από Υγειονομική Εξέταση. Αναλυτικότερα δείτε το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α’/27-1-2014)

36. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.;

 • Με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή με φαξ (2521076511), ηλεκτρονικά διά μέσου της επίσημης ιστοσελίδας (http://kesy.dra.sch.gr), καθώς και με φυσική παρουσία.
 • Τα Σχολεία επικοινωνούν διά μέσου του εκπροσώπου τους με τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Σ.Υ..
 • Η Υπηρεσία λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00’ – 14.00’).

37. Ποια Υπηρεσία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσει για ένα μαθητή ή μία μαθήτρια την αντικατάσταση των γραπτών εξετάσεων με προφορικές;

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το μορφότυπο των θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη), ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη). (Ν. 4823, άρθρο 11, παρ. 3, εδ. αθ)

38. Μέχρι ποια τάξη μπορεί να λάβει ένα παιδί διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσαναγνωσία, Δυσλεξία, Δυσορθογραφία);

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (Ν. 4823/2021, άρθρο 53).

39. Ποια μπορεί να είναι η διάρκεια ισχύος μιας αξιολογικής έκθεσης του ΚΕΔΑΣΥ που προτείνει Παράλληλη Στήριξη ή Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για ένα παιδί;

Οι αποφάσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό διάστημα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη (Ν. 4823, άρθρο 11, παρ. 8).

40. Ποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για την τοποθέτηση Εκπαιδευτικών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προκειμένου να υποστηριχθούν οι Ε.Ε.Α. των μαθητών;

Οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό τοποθετούνται μετά την έγκριση του Υπουργείου, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Το ανωτέρω Προσωπικό τοποθετείται σε Σχολείο (όχι κατ’ αποκλειστικότητα σε μαθητή) και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τη διάθεσή του. Γενικά προτείνεται να διατίθενται περισσότερες ώρες στα μικρότερα παιδιά και σε εκείνα που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες μάθησης ή προσαρμογής.

41. Ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν μετά την επίδοση της έκθεσης από το ΚΕΔΑΣΥ στους γονείς, ώστε να καλυφτεί το παιδί με Παράλληλη Στήριξη ή Ε.Β.Π.;

Μετά την επίδοση της αξιολογικής έκθεσης…

 1. Οι Γονείς-Κηδεμόνες πρέπει να υποβάλλουν (έγκαιρα) αντίστοιχη αίτηση στο Σχολείο προσκομίζοντας την αξιολογική έκθεση (γνωμάτευση).
 2. Η Διεύθυνση του Σχολείου προωθεί την αίτηση του γονέα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 3. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης προωθεί τα αιτήματα στο Υπουργείο Παιδείας για έγκριση.
 4. Το Υπουργείο Παιδείας αποστέλλει την έγκριση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 5. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ζητά την πρόσληψη των ανάλογων αναπληρωτών.
 6. Το Υπουργείο προσλαμβάνει και η Διεύθυνση τοποθετεί το διαθέσιμο προσωπικό μετά από εισήγηση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για τα αιτήματα της Παράλληλης Στήριξης υπάρχουν δύο κρίσιμες προθεσμίες που είναι ανάγκη να τηρούνται. Αυτές είναι: 20 Ιουνίου και 20 Οκτωβρίου ανά έτος.

42. Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

Α) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α' 199):

«Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:

α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και

β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».

Β) Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 48 του ν.4415/2016 (Α' 159) «Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή».

43. Ποια Υπηρεσία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσει για την υποστήριξη ενός μαθητή ή μίας μαθήτριας με Παράλληλη Στήριξη;

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης (Ν. 4823, άρθρο 11, παρ. 5).

44. Τι προβλέπεται για την προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών Γυμνασίου με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες;

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2095 της 20-05-2021 ένας «μαθητής (χωρίς αναπηρία ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

 1. όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
 2. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). (Άρθρο 1).

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 28722/Γ2/12-3-2010 υπουργικής απόφασης (Β’ 276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε "τουλάχιστον δώδεκα (12)". (Άρθρο 1, Παραγ. 4).