Αγαπητέ επισκέπτη,

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). 

Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς (Ν. 4823/2021, Άρθρα 1 & 2).

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως οι εξής: 

α) Η διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών,

β) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη μαθητών, γονέων κι εκπαιδευτικών,

γ) Η υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας,

δ) Η ενημέρωση και επιμόρφωση του κοινωνικού συνόλου με διάθεση υλικού και επιμορφωτικές δράσεις για ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας (Ν. 4823/2021, Άρθρο 11).

Όλες οι δραστηριότητές μας έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. 

Ειδικότερα, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Δράμας δραστηριοποιείται σε 3 επίπεδα.

1ο: Ενδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση για διαμόρφωση συν-αντίληψης του ρόλου του κάθε μέλους του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ανταλλαγή πληροφοριών για τον ατομικό και συλλογικό ρόλο του καθενός.

2ο: Διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων με κύριο σκοπό την έγκυρη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου. Απώτερος σκοπός, η άμβλυνση των προκαταλήψεων που συνδέονται με την αναπηρία, καθώς είναι γνωστό ότι οι προκαταλήψεις επηρεάζουν τη σκέψη και τις πράξεις του ατόμου.

3ο: Υλοποίηση επιμορφώσεων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων για βέλτιστες διδακτικές πρακτικές (π.χ. Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας) με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση ή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας της σχολικής τάξης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός, η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδος όλων των μαθητών ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτισμικό τους υπόβαθρο.

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι το έργο που ανατίθεται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι τεράστιο. Ωστόσο, αποτελεί και πρόκληση που θα μπορούσε να υλοποιηθεί ικανοποιητικά μέσα από τη συνεργασία με την τοπική κοινότητα, τα Σχολεία, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Καλή πλοήγηση!

Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δράμας

 Αλβανόπουλος Γιώργος