Διαδικασία ατομικής αξιολόγησης

Σύμφωνα με τον Νόμο 4547/2018, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητες που έχουν «διενεργούν (και) ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις - γνωματεύσεις στις εξής περιπτώσεις: …

β) ύστερα από πρόταση των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.1 )…

γ) ύστερα από πρόταση της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Ο.Ε.Υ.2 ) μαθητών στις σχολικές μονάδες στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., …

δ) ύστερα από αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα προς το Κ.Ε.Σ.Υ.». (Άρθ. 11, παρ. 3).

«Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ…. απαιτείται η:

 

α) υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ.,

β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ο.Ε.Υ.  μαθητών» (Άρθ. 11, παρ. 4).

Μετά την κατάθεση της αίτησης του γονέα – κηδεμόνα, τα σχολεία αποστέλλουν στο Κ.Ε.Σ.Υ. αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων (ΣΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (Βλ. Παράρτημα). Στα πρακτικά αυτά περιγράφονται οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις που (τυχόν) υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του μαθητή, το βραχύχρονο πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο συντάχθηκε και υλοποιήθηκε από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή Ο.Ε.Υ. των μαθητών, καθώς και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών ή άλλες πιθανές παρατηρήσεις του ΣΔ. Επιπρόσθετα αποστέλλονται η περιγραφική - παιδαγωγική έκθεση (διατίθενται πρότυπα για κάθε βαθμίδα) για τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος ή η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή η Ο.Ε.Υ. των μαθητών (Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., ΦΕΚ 5614/13-12-2018).

Μετά την υποβολή αιτήματος (από γονέα – κηδεμόνα) ή εισήγησης -  πρότασης (από εκπαιδευτικό - σχολείο) για ατομική αξιολόγηση του μαθητή, ο ΣΔ προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης του Σχολείου. Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται σε τρεις διαδοχικές φάσεις, σύμφωνα με το πρωτόκολλο προτεινόμενων ενεργειών (Βλ. Παράρτημα).

                                                               Για το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας

                                                           

     Αλβανόπουλος Γεώργιος

 

 Σημειώσεις

Συστήνονται  με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελούνται από α) το Δ/ντή του Σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, β) τους/τις Εκπαιδευτικούς του Τμήματος Ένταξης, γ) έναν/μία Ψυχολόγο και  γ) έναν/μία Κοινωνική Λειτουργό (ΦΕΚ 315, 12-02-2014, Κεφ. Α’, Άρθ. 2).

Όπου δεν υπάρχει Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του ΣΔ του Σχολείου Ο.Ε.Υ. μαθητών. Αυτή αποτελείται από α) το Δ/ντή ή Υποδιευθυντή, β) τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και γ) τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Η Ο.Ε.Υ. υποστηρίζεται από το Κ.Ε.Σ.Υ. (Ν. 4547, άρθ. 11, παρ. 2).

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Πρωτόκολλο Προτεινόμενων Ενεργειών

 

Α’ Φάση: Προκαταρκτικές ενέργειες

 1. Εισήγηση - πρόταση για σύγκλιση του ΣΔ για συζήτηση του θέματος. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος ή άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου ενημερώνει τη Δ/νση του Σχολείου για τις ανησυχητικές ενδείξεις που παρατηρούνται στο μαθητή και προτείνει τη σύγκλιση του ΣΔ για συζήτηση του θέματος.
 2. Συμπλήρωση περιγραφικής - παιδαγωγικής έκθεσης για τη μαθησιακή επίδοση ή και συμπεριφορά του μαθητή από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος ή την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ο.Ε.Υ..
 3. Σύγκληση του ΣΔ σε παιδαγωγική συνεδρίαση από τη Δ/νση του Σχολείου. Στη συνεδρίαση αυτή ανταλλάσσονται απόψεις και πληροφορίες μεταξύ των μελών, σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη του μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό απαντώνται ερωτήσεις που σχετίζονται με τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αδυναμίες του μαθητή, το πλαίσιο (χρονικό, χωρικό, κοινωνικό) στο οποίο εμφανίζονται οι δυσκολίες και τον τρόπο που πιθανώς επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική του πρόοδο και ανάπτυξη. Στη συνεδρίαση αυτή δύναται να καλούνται οι γονείς – κηδεμόνες του μαθητή, καθώς και ο ίδιος μαθητής όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την παροχή απόψεων… (όταν) κρίνεται σκόπιμο (Ν. 4547/2018, άρθ. 11, παρ. 2). Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι η ενημέρωση και η συνδρομή της οικογένειας στη διαμόρφωση μιας –κατά το δυνατό- πιο ολοκληρωμένης εικόνας του μαθητή. Προϋπόθεση γι αυτό, η καλή σχέση σχολείου οικογένειας μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ισότιμης επικοινωνίας με κοινό στόχο την πρόοδο του μαθητή. Εναλλακτικά, η συνάντηση του γονέα – κηδεμόνα μπορεί να γίνεται με τη Δ/νση του Σχολείου ή τα αρμόδια όργανα (Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή Ο.Ε.Υ.). Εφόσον προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις περαιτέρω διερεύνησης (δηλ. σημαντικές δυσκολίες που επιμένουν στο χρόνο και επηρεάζουν αρνητικά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του μαθητή) ζητείται από την οικογένεια η συναίνεση για την προώθηση της διαδικασίας αξιολόγησης. Σε περίπτωση συναίνεσης ζητείται ένας προληπτικός ακουολογικός και οφθαλμολογικός έλεγχος, εφόσον δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση (άρνησης) η διαδικασία διακόπτεται στο σημείο αυτό. Υπενθυμίζεται ότι στις συνεδριάσεις του ΣΔ «δύνανται να παρίσταται (ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΣΕΕ) είτε μετά από πρόσκληση των σχολικών μονάδων είτε με δική του πρωτοβουλία…» (Κανονισμός λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ΦΕΚ 4299/27-09-2018, άρθ. 3, παρ. 3, εδ. ζ).
 4. Λήψη απόφασης για συστηματική συλλογή αναγκαίων πληροφοριών μέσα και έξω από την τάξη (διαλείμματα, εκδρομές). Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση της συστηματικής παρατήρησης3 ή και χρήση κατάλληλων (τυπικών ή άτυπων) εργαλείων4 από το αρμόδιο προσωπικό (Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή Ο.Ε.Υ.).
 5. Προσδιορισμός των τομέων παρέμβασης (σε μαθησιακό ή και συμπεριφορικό επίπεδο), ανάλογα με τα ευρήματα.

Β’ Φάση: Κύριες ενέργειες5

 1. Καθορισμός των Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) σε γνωστικό ή και συμπεριφορικό επίπεδο για το μαθητή.
 2. Σχεδιασμός παρεμβάσεων (δραστηριοτήτων)6 για την επίτευξη των ΠΜΑ. Στο στάδιο αυτό λαμβάνεται υπόψη τόσο ο μαθητής, όσο και το μαθησιακό περιβάλλον στο σχολείο και στο σπίτι. Για το λόγο αυτό η συνεργασία με τους γονείς είναι επιθυμητή.
 3. Προσδιορισμός του πλαισίου (πού) και των διαδικασιών (πώς) υποστήριξης από το προσωπικό του σχολείου.
 4. Συνεπής εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων από όλους για ικανό χρονικό διάστημα (π.χ. 8 εβδομάδων).
 5. Περιοδική καταγραφή της προόδου του μαθητή από Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή Ο.Ε.Υ..

Γ’ Φάση: Ενέργειες αποτίμησης5

 1. Αποτίμηση των παρεμβάσεων από το ΣΔ. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΔ καλείται να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
  • Τι πήγε καλά και τι όχι;
  • Τι θα άλλαζε ο ΣΔ αν σχεδίαζε εξ αρχής την παρέμβαση;
  • Από τη συνολική προσπάθεια προκύπτουν ή δεν προκύπτουν ενδείξεις για κάποια γνωστή/άγνωστη διαταραχή; Ποια (υπόθεση);
  • Πώς προτείνεται να υποστηριχθεί ο μαθητής;
  • Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας για τα μαθητή;
 2. Σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή πρακτικού στο Κ.Ε.Σ.Υ.. Στο πρακτικό αυτό θα περιγράφονται οι προκαταρκτικές και κύριες ενέργειες, καθώς και οι ενέργειες αποτίμησης (3 φάσεις) του ΣΔ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό.

 

Σημειώσεις

3 Υπάρχουν διαθέσιμα πρωτόκολλα στα οποία καταγράφεται το πλαίσιο (χώρος, χρόνος, παρόντες), η συχνότητα της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και η έντασή της, σε συνδυασμό με το τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε.

4 Υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία ανίχνευσης όπως το ΑΜΔΕ (Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικό).

5 Οι Β’ και Γ’ Φάσεις αντιστοιχούν στο Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.).

6 Για την επίτευξη του κάθε ΠΜΑ επινοούνται 2-3 δραστηριότητες παρέμβασης οι οποίες μπορούν να ολοκληρώνονται στο προτεινόμενο χρονικό διάστημα.