Χαιρετισμός

Αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προϊστάμενος του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Δράμας,  σάς αποστέλλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και ευχές για προσωπική υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη δομή και τις αρμοδιότητες της νεοσύστατης περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, το Κ.Ε.Σ.Υ..

Με πρόσφατη πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  παύει η λειτουργία των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Σ.Σ.Ν., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΚΕ.ΣΥ.Π. και γίνεται έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ 5440/05-12-2018).

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4547 του 2018, «Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών  μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης  όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται  στους τομείς :

-της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,

-της διενέργειας αξιολογήσεων,

-της σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,

-της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.,

-της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και

-της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου» (Άρθ. 7).

Εξαιτίας των αυξημένων αυτών αρμοδιοτήτων προβλέπεται αυξημένη σύνθεση του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ.. Σε ότι αφορά δε, την αντίστοιχη Υπηρεσία της Δράμας προβλέπονται -εκτός του Προϊσταμένου-  άλλες 12 οργανικές θέσεις (ΦΕΚ 3233/07-08-2018).

Ειδικότερα προβλέπονται:

 • Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσχολικής ΕΑΕ.
 • Δύο (2) θέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής ΕΑΕ.
 • Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας (Φιλολόγων ΕΑΕ).
 • Μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών.
 • Δύο (2) θέσεις Ψυχολόγων.
 • Μία (1) θέση Λογοθεραπευτή.
 • Μία (1) θέση Διοικητικού Προσωπικού.

«Το σύνολο των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελεί το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού» (Ν. 4547/2018/άρθ. 8, παρ. 3) και όλοι «λειτουργούν ως διεπιστημονική ομάδα η οποία οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κέντρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 5614/13-12-2018/άρθ. 13, παρ. 1). Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ν. 4547/2018/άρθ. 8, παρ. 1). Εποπτεύεται διοικητικά από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ, ενώ ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών του καθηκόντων συντονίζεται από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Ν. 4547/2018/άρθ. 8, παρ. 6).

Από τις προβλεπόμενες 12 οργανικές θέσεις, σήμερα έχουν ήδη καλυφθεί οι 10. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων της νέας Υπηρεσίας είναι σχεδόν τριπλάσιος από το προηγούμενο οργανόγραμμα και ο χώρος που φιλοξενείται (2/θέσιο Δ.Σ. Αμπελακίων), προφανώς και δεν επαρκεί για τη στέγαση και την εξυπηρέτηση των αναγκών της νέας πολυδύναμης Υπηρεσίας με την τριπλάσια σύνθεση του προσωπικού και τις αυξημένες αρμοδιότητες. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Για το λόγο αυτό διεξάγονται συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης), σε μια προσπάθεια να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα και να μετακινηθεί η Υπηρεσία στον αστικό ιστό της πόλης, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, όπως άλλωστε προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφεται ακολούθως.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο (4547/2018), για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης προβλέπονται 5 Κ.Ε.Σ.Υ. με έδρα τις ομώνυμες Περιφερειακές Ενότητες. Για την Περιφερειακή μας Ενότητα προβλέπεται το Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας με έδρα τη Δράμα (Άρθ. 6). Επιπλέον, στον κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας (ΦΕΚ 5614/13-12-2018) προβλέπεται ότι «Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης…» (Άρθ. 1, παρ. 1).

Παράλληλα με τις ενέργειες για τη μετακίνηση της Υπηρεσίας, διενεργούνται συζητήσεις με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ διά των  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Δράμας για την καλύτερη οργάνωση των μελλοντικών δράσεων, στο πλαίσιο των κανονισμών λειτουργίας των αναφερόμενων υπηρεσιών.

Στην κατεύθυνση αυτή προγραμματίζονται από το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού δράσεις σε 3 επίπεδα.

 1. Ενδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση στο Κ.Ε.Σ.Υ. με σκοπό την ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού για την κείμενη νομοθεσία και τη συνεχή πληροφόρηση για νέα δεδομένα που προκύπτουν με σκοπό τη δημιουργία συν-αντίληψης, σχετικά με το νέο πολυσύνθετο ρόλο της Υπηρεσίας.
 2. Οργάνωση ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων για ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Οι εκδηλώσεις αυτές θα απευθύνονται σε όλους (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς) και θα έχουν ως σκοπό την έγκυρη ενημέρωση για την άμβλυνση των προκαταλήψεων.
 3. Ενδοσχολικές ή διασχολικές επιμορφώσεις για θέματα ενδιαφέροντος των ΣΔ, με τη συνεργασία και το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Σ.Ε.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατό να οργανώνονται σεμινάρια αποτελεσματικής επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας, καθώς και προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης για την προάσπιση και προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των ενδιαφερομένων.

Η άποψη της διεπιστημονικής ομάδας είναι ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη ακαδημαϊκών και συμπεριφορικών δυσκολιών των μαθητών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα υποστηριχθούν οι υπάρχουσες Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και οι νεοσύστατες Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Ο.Ε.Υ.) μαθητών, μέσα από διαρκή συνεργασία (Σχολείου - Κ.Ε.Σ.Υ.) για την προώθηση βέλτιστων διδακτικών πρακτικών (π.χ. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία) ή και άλλων δράσεων που θα αποσκοπούν στην ανίχνευση των χαρακτηριστικών υψηλού κινδύνου σε παιδιά και εφήβους σχολικής ηλικίας.

Κάτι τέτοιο θεωρείται απαραίτητο, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η έγκαιρη παρέμβαση (με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είναι ερευνητικά τεκμηριωμένες) είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική,  τόσο για την ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική πρόοδο των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους, όσο και για το σχολείο και την κοινότητα γενικότερα.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αλλάξει τα στοιχεία της Υπηρεσίας (e-mail) σύμφωνα με το λογότυπο. Ταυτόχρονα, κατασκευάζεται μία ιστοσελίδα για την καλύτερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου με τη βοήθεια του κ. Κοτζαμπάση Παναγιώτη (ΠΕ86), τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την αφιλοκερδή του προσφορά.

Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του  Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πολύ καλή και λειτουργική συνεργασία, προς όφελος όλων όσων εμπλέκονται με έμμεσο ή άμεσο τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και για άλλα θέματα που μας αφορούν.                                                                                         

Ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2019.

                                                              

Για το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Δράμας

                                                   Αλβανόπουλος Γεώργιος