Μετάβαση στη νέα βαθμίδα και προσαρμογή του/της εφήβου